ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม 2564

จัดเตรียมสถานงานปีใหม่ 65 24/12/64
เปิดศูนย์การเรียนรู้ 10/12/64
ลงพื้นที่ปรับปรุงโครงการศูนย์การเรียนรู้ U2T 2/12/64
กำหนดการณ์เปิดปิดประตูด้านหลัง 8/11/64
งานสาธารณูปโภคและซ่อมบำรุงสำหรับผู้พิการ 8/11/64
จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ 8/10/64
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู 29/9/64
ระดมขนย้ายเก้าอี้อาคาร 12 22/9/64
ลอกรางระบายน้ำบนอาคารประถมสาธิต 22/9/64
ปูพรมห้องรับรองอาคาร 1 ชั้น 4 22/9/64
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อสำนักวิเทศน์ฯ 22/9/64
ตัดแต่งเฟื้องฟ้าอาคาร 3 และ 12 20/9/64
คำสั่งแต่งตั้งภาระงาน 17/8/64
ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้ออาคาร 3 และอาคารศีตลาคาร 16/8/64
จุดจอดรถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย 11/8/64
ประกาศนโยบายและแนวทางการจอดรถจักรยานยนต์บนอาคารสันทนาการและกีฬา 11/8/64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดระเบียบการจราจรและรักษาความปลอดภัย 11/8/64
ประดับผ้าและธงวันเฉลิมพระชนมพรรษา 21/7/64
ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้ออาคาร 8 19/7/64
ตัดแต่งกิ่งไม้  22/6/64

การบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ 20/6/64
ลอกท่อระบายน้ำประจำปี 2564 19/6/64
เปิดหน่วยบริการตรวจโควิด-19 เชิงรุก ในพื้นที่กลุ่มกรุงธนเหนือ 31/5/6
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขตอำนวยการ 17/5/64
ประชุมกลุ่มคนงานเตรียมความพร้อมด้านอาคาร 14/5/64
โครงการปรับปรุงห้องอเนกประสงค์รองรับนักศึกษานานาชาติ อาคาร 11 ชั้น 2 17/3/64
งานสูบบ่อบำบัดน้ำเสียทั้งเขตอำนวยการและเขตโรงเรียนสาธิต 15/3/64
งานระดมขนย้ายสิ่งของที่อาคาร 5 ชั้น 1 15/3/64
งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าอาคาร 11 15/3/64
งานติดตั้งเสาและงานตีเส้นจราจรภานในมหาวทิยาลัยทั้งเขตอำนวยการและเขตโรงเรียนสาธิต 15/3/64
งานฉีดพ่นยุงภายในมหาวิทยาลัยทั้งเขตอำนวยการและเขตโรงเรียนสาธิต 15/3/64
งานเขียนเลขครุภัณฑ์โต๊ะพับจำนวน 200 ตัว 15/3/64
รูปภาพงานปรับปรุงภูมิทัศน์ 10/2/64
รูปภาพงานซ่อมบำรุงและการทำความสะอาดอาคาร 10/2/64
รูปภาพการคัดกรองของงานระบบรักษาความปลดภัยและจราจร 10/2/64
รูปภาพการระดมของกลุ่มคนงาน 4/2/64
รูปภาพการล้างทำความสะอาดพื้นถนนและการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายใบริเวณมหาวิทยาลัย 8/1/64