ชั้น 1 อาคารหอประชุมและโรงอาหาร

1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี กรุงเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 1113, 1114