คติพจน์
     การบริการ คือ งานของเรา

ปรัชญ

     มุ่งมั่นให้บริการที่ดี เป็นมืออาชีพในการบริการ และพัฒนาอาคารสถานที่ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพที่ดีให้กับประชาคม เป็นศูนย์รวมในการจัดการในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพอย่างมืออาชีพ

วิสัยทัศน์

     กองอาคารสถานที่เป็นหน่วยงานที่เข้มแข็ง มุ่งมั่นบริการ สนับสนุน ภารกิจด้านอาคารสถานที่ ยานพาหนะ สาธารณูปโภค ความปลอดภัย ความสะอาด และมีภูมิทัศน์ที่ดีเพื่อมุ่งไปสู่การให้บริการ

พันธกิจ

บริหารจัดการด้านอาคารและสภาพแวดล้อม ภายในมหาวิทยาลัยให้มีความสวยงามเพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอน

บริหารจัดการและสนับสนุนด้านสถานที่จัดงานพิธี และกิจกรรมต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

บริหารจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการดูแลรักษาความปลอดภัย และระบบจราจร สำหรับบุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไปภายในมหาวิทยาลัย

บริหารจัดการและอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการให้บริการยานพาหนะกับบุคลากรและนิสิตภายในมหาวิทยาลัย

บริหารจัดการและอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริหารจัดการด้านงานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้างให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

บริหารจัดการด้านการให้บริการสถานบริการนันทนาการและกีฬา