Get Adobe Flash player

         เพื่อให้การปฏิบัติราชการในส่วนของกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี ดำเนินไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ () แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงมอบหมายให้บุคลากร
ปฏิบัติภารกิจหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้นายสุวิทย์  มุดทะเล   

ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

 • กำหนดนโยบายและวางแผนปฏิบัติงานของกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
 • ควบคุมการจัดทำแผนและงบประมาณประจำปีของกองอาคารสถานที่ฯ และประสานงานภาพรวม ของสำนักงานอธิการบดี
 • ศึกษา  วิเคราะห์  บริหารจัดการพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
 • ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง และการบริหารความเสี่ยง พัฒนาระบบติดตาม ประเมินผล เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
 • พัฒนาพื้นที่สีเขียว และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน และโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ
 • กำกับดูแลด้านอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัยฯ  ผู้ช่วย (ผชอ.)
 • เป็นตัวแทนในการติดต่อ ประสานงาน  ประชุมสัมมนากับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานภายนอก
 • ประสานงานระบบสาธารณูปโภคและโครงการต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานโครงการจัดระเบียบการจราจรฯ ของมหาวิทยาลัยฯ  
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายนางสาวณัฐฐา  ฉลาดธัญญกิจ   

หัวหน้างานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • ควบคุมดูแล/ดำเนินการ/ตรวจสอบ/แก้ปัญหาการจัดซื้อ-จัดจ้างในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP)
  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
  ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  (และแก้ไขเพิ่มเติม)

 • ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างในระบบภาครัฐ (e-GP)
 • เจ้าหน้าที่พัสดุประจำกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม (รวมไปถึงงานยานพาหนะ) มีหน้าที่ดูแล/รับ/เบิกพัสดุคงคลังและทำรายงานวัสดุคงเหลือประจำปี  ในระบบ ERP
 • ควบคุมดูแล/ตรวจสอบ/แก้ปัญหา  การตรวจนับวัสดุ/ครุภัณฑ์คงเหลือประจำกองอาคารสถานที่ฯ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
 • ดำเนินการร่าง/พิมพ์ข้อกำหนดอ้างอิง (Terms of  Reference : TOR) งานจ้างเหมาบริการประจำปีทั้งหมด
 • ควบคุมดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของกองอาคารสถานที่ฯ ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์พร้อมสรุปรายงานงบประมาณคงเหลือทุกๆ ไตรมาส
 • ดำเนินการจัดทำโครงการแผนปฏิบัติราชการระยะเวลา ๑ ปี ๔ ปี  และจัดทำแผนกลยุทธ์ของกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
 • ดำเนินการ เบิก-จ่าย ค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ในระบบการเงิน (ERP)
 • ดำเนินการงานประกันคุณภาพและควบคุมความเสี่ยง
 • ร่าง/พิมพ์/ตรวจทาน/ให้คำปรึกษา/แก้ไข งานหนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๔๘
  (และแก้ไขเพิ่มเติม)

 • ประสานงาน ติดตามงานราชการจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
 • ตรวจทาน/แก้ไขเอกสารงานประชุมโครงการต่างๆ ของกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นางสาวอภิชญา  พลจันทร์   

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานหนังสือราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๔๘ (และแก้ไขเพิ่มเติม)
 • ดำเนินงาน รับ/ส่ง ลงทะเบียนหนังสือราชการ ในระบบการจัดเก็บสืบค้นข้อมูล e-Document  และใน  Microsoft Excel
 • จัดทำแผนกลยุทธ์ ของกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
 • ดำเนินการงานประกันคุณภาพและควบคุมความเสี่ยงภายในหน่วยงาน
 • ประสานงาน ติดตามงานราชการจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
 • ปฏิบัติงานเลขานุการ (บันทึก/สรุปรายงานการประชุม) งานอนุรักษ์พลังงาน และโครงการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายนางสาวณัฐมน จิณะไชย   

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • ดำเนินการด้านการจัดซื้อ-จัดจ้างในระบบสารสนเทศฯ  (ERP)  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
  พ.ศ. ๒๕๓๕ (และแก้ไขเพิ่มเติม)

 • ดำเนินการตรวจนับ ทำรายงานสรุปวัสดุ/ครุภัณฑ์คงเหลือของกองอาคารสถานที่ฯทุกสิ้นปีงบประมาณ ให้หัวหน้างาน
 • ดำเนินการตรวจเช็คครุภัณฑ์เสื่อมสภาพเพื่อแทงจำหน่าย/ส่งคืนงานพัสดุ
 • ดำเนินการให้รหัส/เขียนรหัส/ครุภัณฑ์ประจำกองอาคารสถานที่ฯ
 • ดำเนินการเพิ่มทะเบียนประวัติ/เขียนรายการในใบทะเบียนการซ่อมครุภัณฑ์ทุกครั้งเมื่อดำเนินการจ้างซ่อม
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานหนังสือราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๔๘ (และแก้ไขเพิ่มเติม)
 • ดำเนินการงานประกันคุณภาพและควบคุมความเสี่ยงภายในหน่วยงาน
 • จัดทำแผนกลยุทธ์ ของกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
  ประสานงาน ติดตามงานราชการจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
 • ปฏิบัติงานเลขานุการ (บันทึก/สรุปรายงานการประชุม) งานของกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายนายนิวัฒน์  เจริญศิริ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • ดำเนินการด้านการจัดซื้อ-จัดจ้างในระบบสารสนเทศฯ (ERP) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
  (และแก้ไขเพิ่มเติม)

 • ดำเนินการให้รหัส/เขียนรหัส/ครุภัณฑ์ประจำกองอาคารสถานที่ฯ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานหนังสือราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๔๘ (และแก้ไขเพิ่มเติม)
 • ดำเนินการ/ติดตามเอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้าง
 • ร่าง/พิมพ์/ขออนุมัติโครงการอบรม สัมมนา โครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำแผนกลยุทธ์ ของกองอาคารสถานที่ฯ
 • ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์และดูแลเว็บไซต์ของกองอาคารสถานที่ฯ
 • ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุง/ต่อภาษี พ.ร.บ./ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนของกองอาคารสถานที่ฯ
 • ประสานงาน ติดตามงานราชการจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
 • ปฏิบัติงานเลขานุการ (บันทึก/สรุปรายงานการประชุม)  งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด และงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายนายรักเกียรติ  วงศ์กลาง   

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานหนังสือราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๔๘ (และแก้ไขเพิ่มเติม)
 • พิมพ์หนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารสถานที่ ที่ไม่ใช่วิธีตกลงราคา (ขออนุมัติซื้อ/จ้าง, คำสั่งแต่งตั่ง
  คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง)

 • จัดทำรายงานความคืบหน้าของงานก่อสร้างอาคารนำเสนอต่ออธิการบดี
 • ดูแลรับผิดชอบด้านอนุรักษ์พลังงาน  ผู้ช่วย (ผชอ.)
 • ควบคุมดูแล/ประสานงาน/ติดตาม งานแจ้งซ่อมบำรุง/โยธา ที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานทั้งหมดของมหาวิทยาลัยฯ
 •  ดำเนินการตรวจเช็คครุภัณฑ์เสื่อมสภาพเพื่อแทงจำหน่าย/ส่งคืนงานพัสดุ
 • ควบคุมดูแล/ประสานงาน/ติดตาม การขอใช้สถานที่งานพิธี หรือกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ
 • ควบคุมดูแล/ประสานงานโครงการขยะรีไซเคิล
 • ประสานงาน ติดตามงานราชการจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
 • ปฏิบัติงานเลขานุการ  (บันทึก/สรุปรายงานการประชุม)  ด้านงานสิ่งก่อสร้าง/งานปรับปรุงอาคารสถานที่และโครงการอื่นๆ 
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายนายประสิทธิ์  ทองสิน

วิศวกรไฟฟ้า

 • ควบคุมดูแลด้านอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัยฯ (ผชอ.)
 • ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยฯ
 • ดำเนินการสำรวจ วิเคราะห์ ออกแบบระบบไฟฟ้าและคำนวณการติดตั้งระบบต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ
 • ดำเนินการให้คำปรึกษางานด้านวิศวกรรมแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ
 • ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยฯ  เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์การใช้พลังงาน
  พร้อมทั้งจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน
  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

 • ประสานงาน ติดตามงานราชการจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


 

นายสุขสันต์  แสงมาศ   

วิศวกรเครื่องกล

 • ควบคุมดูแลงานระบบเครื่องปรับอากาศและคำนวณพื้นที่การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 • ควบคุมดูแลระบบดับเพลิง/เครื่องจักรกล ของมหาวิทยาลัยฯ
 • ควบคุมดูแลระบบลิฟต์อาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ
 • จัดทำข้อกำหนดและรายละเอียด (TOR)  เพื่อดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องกล ของมหาวิทยาลัยฯ
 • ดูแลรับผิดชอบด้านอนุรักษ์พลังงาน  ผู้ช่วย (ผชอ. (ฉก.)
 • ประสานงาน/ติดตามงานราชการหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายนายบุญส่ง  โพธิ์กระสัง

ช่างเทคนิค

 • ควบคุมดูแลงานระบบเครื่องปรับอากาศ พร้อมตรวจสอบเบื้องต้น
 • ควบคุมดูแลงานระบบไฟฟ้า พร้อมตรวจสอบเบื้องต้น
 • ควบคุมดูแลงานระบบประปา ของมหาวิทยาลัยฯ
 • ควบคุมดูแลงานระบบสุขาภิบาล ของมหาวิทยาลัยฯ
 • ควบคุมดูแลระบบลิฟต์อาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ
 • ควบคุมดูแลห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ และดำเนินการเบิก-จ่ายจากคลังพัสดุ
 • ประสานงาน ติดตามงานราชการจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายนายสมภพ   ยงกุล

ช่างเทคนิค

 • ควบคุมดูแลงานระบบเครื่องปรับอากาศ พร้อมตรวจสอบเบื้องต้น
 • ควบคุมดูแลงานระบบไฟฟ้า พร้อมตรวจสอบเบื้องต้น
 • ควบคุมดูแลงานระบบประปา ของมหาวิทยาลัยฯ
 • ควบคุมดูแลงานระบบสุขาภิบาล ของมหาวิทยาลัยฯ
 • ควบคุมดูแลระบบลิฟต์อาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ
 • ควบคุมดูแลห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ และดำเนินการเบิก-จ่ายจากคลังพัสดุ
 • ประสานงาน ติดตามงานราชการจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายนายทวีศักดิ์  แสงมาศ

สถาปนิก

 • ดำเนินการสำรวจ/ตรวจสอบ การใช้พื้นที่และห้องต่างๆ ของอาคารสถานที่ เพื่อจัดทำรูปแบบแผนงานปรับปรุงต่างๆ พร้อมนำเสนอของบประมาณในการดำเนินงาน ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯ
 • ดำเนินการจัดทำผัง  แบบแปลน  และกำกับดูแลสิ่งปลูกสร้างที่สร้างใหม่ให้เป็นไปตามแผนงานหลักของมหาวิทยาลัยฯ
 • ดำเนินการออกแบบ/เขียนแบบ และคำนวณประมาณราคากลางการก่อสร้าง/งานปรับปรุงต่อเติมอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยฯ
 • ดำเนินการรวบรวมและจัดเก็บแบบอาคารต่างๆ ทุกระบบของมหาวิทยาลัยฯ
 • ออกแบบ/เขียนแบบ/วางแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ
 • เขียนแบบ/ประมาณราคากลาง  งานก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร  ของหน่วยงานฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสระยายโสมฯ จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ประสานงาน ติดตามงานราชการจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


  

นายชาญชัย  คำป้อง

หัวหน้างานรักษาความปลอดภัยและจราจร

 • กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและจราจร
 • ดำเนินการจัดระเบียบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยฯ
 • บริหารจัดการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 • ตรวจสอบการปฏิบัติงานและความเรียบร้อยทั่วไป
 • จัดประชุมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 • ประสานงานการใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ด้านความปลอดภัย
 • สรุปรายงานประจำเดือน การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 • ดูแลระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)  พร้อมตรวจเช็คความผิดปกติ 
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายนายณรงค์   พรหมคุณ  

หัวหน้าคนงาน

 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคนงานให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ควบคุมดูแลเปิด-ปิดอาคาร 6 และอาคารอื่นๆ ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่แทนคนขาด
 • ประสานงาน ติดตามงานราชการจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
 • ปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนงานของมหาวิทยาลัยฯ (งานระดมประจำวัน)
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ว่าที่ร้อยตรีนที  เหมัษฐิติ

รักษาการหัวหน้างานยานพาหนะ

 • ควบคุมการจัดทำแผนและงบประมาณประจำปีของงานยานพาหนะ
 • ควบคุมดูแลพนักงานขับรถยนต์ของมหาวิทยาลัยฯ
 • ควบคุมดูแลการให้บริการรถยนต์ของมหาวิทยาลัยฯ
 • ดำเนินการด้านการจัดซื้อ-จัดจ้างในระบบสารสนเทศ  เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) และระบบจัดซื้อ-จัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
 • ดำเนินการควบคุมการตรวจนับวัสดุ/ครุภัณฑ์  ของหน่วยงานคงเหลือทุกสิ้นปีงบประมาณ
 • ดำเนินการ เบิก-จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและจัดทำสถิติการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
 • ควบคุมดูแลกุญเจรถยนต์ (สำรอง)ของมหาวิทยาลัยฯ
 • ดำเนินการจัดทำตารางการใช้รถยนต์ประจำวัน
 • ดำเนินการด้านการประกันคุณภาพและควบคุมความเสี่ยง
 • ดำเนินการต่อทะเบียนรถยนต์ของมหาวิทยาลัยฯ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานหนังสือราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๔๘ (และแก้ไขเพิ่มเติม)
 • กำกับดูแลด้านการอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัยฯ (ผชอ.)
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นายพีรพงศ์   สุขใจดี   

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 • ดำเนินการจัดทำแผนงบประมาณแผ่นดิน–เงินรายได้
 • ดำเนินการด้านการจัดซื้อ-จัดจ้างในระบบสารสนเทศ  เพื่อการบริหารจัดการ
 • ทรัพยากรองค์กร (ERP) และระบบจัดซื้อ-จัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
 • ดำเนินการจัดทำสถิติการใช้รถยนต์ของมหาวิทยาลัยฯ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานหนังสือราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๔๘ (และแก้ไขเพิ่มเติม)
 • ดำเนินการด้านการประกันคุณภาพและควบคุมความเสี่ยง
 • ดำเนินการควบคุมการตรวจนับวัสดุ/ครุภัณฑ์  ของหน่วยงานคงเหลือทุกสิ้นปีงบประมาณ
 • ควบคุมดูแลกุญแจรถยนต์ (สำรอง) ของมหาวิทยาลัยฯ กำกับดูแลรับผิดชอบรถยนต์ของมหาวิทยาลัยฯ ทะเบียน ศค – 6956
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย