Get Adobe Flash player


นายณรงค์  พรหมคุ

หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่


นายวัง  โสมทรัพย์

ช่างโยธานายรัตนา  นนทะพรม

ช่างไฟฟ้านายวรพงษ์  แสงชาติ

ช่างประปานายมานพ  ชยมชัย

งานภูมิทัศน์นายณรงค์  เผือกขันหมาก

ช่างโยธานายชาญชัย  คำป้อง

ช่างเหล็ก


นางธัณญภัส มุงคุณคำซาว

แม่บ้าน


น.ส.ประมวล เผือกขันหมาก

แม่บ้าน


นางพะวันนา  ชยมชัย

แม่บ้าน


น.ส.ไพวัลย์  ดวงทอง

แม่บ้าน


นางโสภา  ศรีโสภณ

แม่บ้าน


นางสุดา  พรมโสภา

แม่บ้าน


นางสุยินดี  โสมทรัพย์

แม่บ้าน


นางสุนันท์  มือแข็ง

พนักงานทั่วไป


น.ส.สายชล  สุขเกตแก้ว

พนักงานทั่วไป


นายสมาน  ชาลี

พนักงานทั่วไป


นายอดิศร  สุขไชย

พนักงานทั่วไป


นายสุริยา  กัณฑ์หา

พนักงานทั่วไป


นายชัยชนะ  บุญนูน

พนักงานทั่วไป


นางปภัสรา  สุขไชย

พนักงานทั่วไป


นายอนันต์  ขำดี

ผู้ช่วยช่างทั่วไป


นายอำนวย  ภู่ทอง

ช่างเหล็ก


นายเฉลิมสิน  ไชยพันธุ์

ช่างประปา