Get Adobe Flash player

Welcome to the Web site Building & Environment Division   ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไวต์กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
มุ่งมั่นในการบริหารที่ดี
เป็นมืออาชีพในการบริการ
และพัฒนาอาคารสถานที่
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพที่ดี
สู่ประชาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง  ให้บุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟ (ดาวน์โหลดเอกสาร)ขอรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟ”
(ดาวน์โหลดเอกสาร)ทะเบียนรถยนต์ตามฐานข้อมูลขอบัตร Easy Pass และสติ๊กเกอร์ผ่านเข้า ออกมหาวิทยาลัย
(ดาวน์โหลดเอกสาร)