Get Adobe Flash player

Welcome to the Web site Building & Environment Division       ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไวต์กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

                                       


มุ่งมั่นในการบริหารที่ดี
เป็นมืออาชีพในการบริการ
และพัฒนาอาคารสถานที่
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพที่ดีสู่ประชาคม

          ข่าวประชาสัมพันธ์