Get Adobe Flash player

Welcome to the Web site Building & Environment Division   ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไวต์กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

แจ้งซ่อมออนไลน์

Repairing System Online


ระบบจองรถยนต์ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Counter for tumblrมุ่งมั่นในการบริหารที่ดี
เป็นมืออาชีพในการบริการ
และพัฒนาอาคารสถานที่
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพที่ดี
สู่ประชาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมรูปภาพผลการดำเนินงานตามพันธกิจของกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม (จำแนกตามงาน)
ในรอบปีงบประมาณ 2563
1. ก่อสร้างอาคารสันทนาการด้านกีฬา
2. การจัดพื้นที่จอดรกจักรยานยนต์ ชั่วคราวบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย
3. การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาทางเดินเท้า ช่วงระหว่างเขตก่อสร้างเขตสาธิต
4. การสนับสนุนจัดทำอุปกรณ์ ป้องกันการแพร่ระบาด โควิด 19
5. ติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน 50 ตัว
6. ติดตั้งไม้กั้นระบบไฟฟ้าพร้อมระบบจดจำทะเบียนรถ ทางขึ้นอาคาร 6
7. ติดตั้งไม้กั้นระบบไฟฟ้าพร้อมระบบจดจำทะเบียนรถประตูทางเข้า - ออก มหาวิทยาลัย
8. ปรับปรุงพื้นกันซึม
9. ปรับปรุงยกพื้นบริเวณลานหน้าปประชาสัมพันธ์
10. ปรับปรุงห้องกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
11. ปรับปรุงห้องน้ำ
12. ปรับปรุงห้องรับรอง อาคาร 6 ชั้น5
13. ปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 12 ชั้น 2จำนวน 2 ห้อง
14. ปรับปรุงหอพักอาคาร 20 ชั้น 4-5
15. งานระดมและซ่อมบำรุงต่างๆคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง  ให้บุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟ (ดาวน์โหลดเอกสาร)ขอรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟ” (ดาวน์โหลดเอกสาร)ทะเบียนรถยนต์ตามฐานข้อมูลขอบัตร Easy Pass และสติ๊กเกอร์ผ่านเข้า ออกมหาวิทยาลัย
(ดาวน์โหลดเอกสาร)